Minstrel & Wanderer นักประพันธ์แห่งชีวิต

เหล่านักดนตรี ผู้ใช้ตัวโน้ตสร้างความบันเทิง และสร้างความทุกข์ให้กับเหล่าสรรพสิ่งที่ได้ยิน ด้วยสุดยอดบทเพลงที่ศึกษามายาวนาน จะทำให้ยกจิตใจ และบั่นทอนจิจใจได้ตามความต้องการ มินส์เทรล และวันเดอร์เรอร์ (Minstrel & Wanderer) เป็นอาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก เคลาน์