Mechanic ช่างจักรกลสังหาร

ช่างมือเหล็กผู้มีความชำนาญด้านการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรต่าง ๆ ให้คงความทนทาน และสมรรถนะที่ดีอยู่เสมอ นักคิดค้นนวัตกรรมเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา แมคคานิค (Mechanic) เป็นอาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก แบล็ค