Geneticist นักเคมี-พันธุศาสตร์

ผู้ชำนาญด้านเคมี และพันธุกรรมพืช สร้างส่วนผสมมากมายออกมาช่วยเหลือหรือต่อสู้ได้อย่างอิสระ พร้อมรถเข็นคู่ใจที่พาต่างหาวัตถุดิบสำคัญทั่วโลก และนำมาทำสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เจเนติก (Geneticist) เป็นอาชีพคลาส 3 ที่พัฒนามาจาก อาเคมิส (Alchemist) และ ไบโอเคมิส (Biochemist)